سیستم ثبت نام آزمون زباننمرات آزمون زبان اعلام شد.

کارنامه آزمون از تاریخ ۱۱ آذر از اتاق ۱۰۵(آقای محمدزاده) واقع در آموزش کل دانشگاه تبریز قابل دریافت است.

نام کاربری(کد ملی)
رمز عبور (شماره شناسنامه)