سیستم ثبت نام آزمون زبانکارنامه آزمون از تاریخ ۱۴ اسفند از اتاق ۱۰۵(آقای محمدزاده) واقع در آموزش کل دانشگاه تبریز قابل دریافت استنام کاربری(کد ملی)
رمز عبور (شماره شناسنامه)